top of page

Adatvédelmi szabályzat

Tisztelt Vendégünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Ön adatait, amelyeket a http://www.kincsemlovaspark.hu honlapon a regisztráció illetve szobafoglalási űrlap/ajánlatkérés kitöltése valamint a szálláshelyre történő bejelentkezés során Ön megadott az oldalt üzemeltető Kincsem Lovaspark Kft. kezeli az alábbi Adatvédelmi Szabályzat szerint:
1.) Az adatok származása, típusai, és az adatkezelés célja:
A foglalási rendszerben megadott szállásfoglalási adatokat tároljuk azért, hogy a szállást az igénylők igényei szerint biztosítani tudjuk. A Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Kincsem Lovaspark megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak.
Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén cégünk az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:
•teljes név; személyi igazolványszám (útlevélszám), állampolgárság, születési hely, idő •lakcím(település,irányítószám,ország,utca, házszám); •e-mailcím, telefonszám
Az online foglalási rendszerünkben foglalást végzők esetén a személyes adatok közül csak a teljes név, email cím ill. telefonszám kerül rögzítésre.
Bejelentő lap
Az egyes szolgáltatások igénybevételekor a Vendég bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy cégünk az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, az idegenforgalmi adóval ill. a vendégek nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:
• családi és utónév, személyigazolvány szám vagy útlevélszám
• lakcím
• állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat)
• születési hely és idő
• gépkocsi rendszáma
Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:
• a természetes személyazonosító adatokon kívül, az • úti okmány (útlevél) azonosító adata • szálláshely címe, • szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja • vízum, tartózkodási engedély száma, • beutazás időpontja, helye
2.) Az adat-gyűjtés alapelvei:
A http://www.kincsemlovaspark.hu oldalon a regisztráció és adatmegadás mind önkéntes. Csak olyan adatot kell megadniuk Felhasználóinknak, amik az együttműködés, és a kért
szolgáltatás teljesítésének szempontjából elengedhetetlenek, és arra alkalmasak.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon eseteket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A Kincsem Lovaspark Kft. adatkezelést végző alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni és titokvédelmi nyilatkozatot tenni.
3.) Hírlevél:
A Kincsem Lovaspark Kft. hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett Felhasználó hozzájárulásával küld. A Felhasználó a hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá
ahhoz, hogy részére a Kincsem Lovaspark Kft. az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön. A hírlevélre történő feliratkozás bármikor szabadon törölhető!
4.) Az adatkezelés:
A Kincsem Lovaspark Kft. weboldalán az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a Szabályzat 1.) pontjában meghatározottak szerint. Adattovábbítás: Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő Kincsem Lovaspark Kft. nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A Kincsem Lovaspark Kft. az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Ennek kapcsán tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Kincsem Lovaspark Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatok törlésének határideje: a szobafoglalástól számított 5 év, ajánlatkérés esetén, ha nem jött létre szerződés azonnal; míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.
A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: - postai úton a Kincsem Lovaspark Kft. 2711. Tápiószentmárton Söregi út 1. címen, vagy
- a kincsemlovaspark@gmail.com email címen.
Az adatkezelés célja: A Kincsem Lovaspark Kft. a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. foglalás, hírlevél küldés) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.
A Kincsem Lovaspark Kft. kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Kincsem Lovaspark Kft. a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Kincsem Lovaspark Kft. ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
A Felhasználókról a Kincsem Lovaspark Kft. ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve statisztikai célokra használ fel. A statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. „Cookie”-k: A Kincsem Lovaspark Kft. weboldalának használata során a Felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel. A Kincsem Lovaspark kft. weboldala, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használhatnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Felhasználó számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt a weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek. GoogleAnalitika: a Kincsem Lovaspark Kft. weboldala a Google által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), a Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse weboldalunk használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Felhasználó által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja a Felhasználó IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával Felhasználó visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy ez esetben esetleg nem fogják tudni kihasználni weboldalunk összes funkcióját. Weboldalunk használatával Ön, a Felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. Weboldal bejelentkezés nélküli használata: A Kincsem Lovaspark Kft. honlapjának használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza és a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata: A KJincsem Lovaspark Kft. weboldalán a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva és csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha a Felhasználó az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével a Felhasználó kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához. Amennyiben a Felhasználó be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-inre, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását a Felhasználó közösségi fiókjához társítja. Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook//Twitter/Linked-in adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak. Remarketing kódok: A Kincsem Lovaspark kft. weboldalán a Szolgáltató Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ a weboldal látogatóinak megcímkézéséhez. A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a weboldal látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on. Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén. Naplóállományok (logfile-ok): A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat: - a Felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe - a Felhasználó számítógépének beállításaitól függően a Felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa - a Felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a Felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze. A Kincsem Lovaspark Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.
A Kincsem Lovaspark weboldala külső (nem a Lovaspark által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját
cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Kincsem Lovaspark Kft. minden felelősségét kizárja.
A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Kincsem Lovaspark Kft. a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából összegyűjtse és kezelje személyes adatait. Az adatkezelés, feldolgozás a WIX.com szerverein történik.
A regisztrált adatok tárolása:
Webhosting szerződésünknek megfelelően, a WIX (Szolgáltató) az általa üzemeltetett DNS/WEB/MAIL szerveren tárhelyet biztosít a Kincsem Lovaspark Kft. adatállományának. Az adatokat ezen szerveren addig tároljuk, amíg a feliratkozó le nem iratkozik; a szolgáltatás ideje véget nem ér. A felhasználói adatokat általánosságban 5 évig őrizzük meg, kivéve azokat az eseteket, amikor maga a felhasználó kívánja törölni az adatait a rendszerből. Az adatmentés a Szolgáltató szerverein naponta kétszer, egy csak erre a célra fenntartott HDD-re történik. Ezen kívül egy backup szerverre naponta egyszer a változások, hetente egyszer az egész állomány mentődik. Erről naponta készül másolat egy fizikailag máshol lévő szerverre. Ehhez csak a Szolgáltató adminisztrátorai férnek hozzá. A távoli mentés folyamata titkosított kapcsolaton keresztül történik.
A szerveren, a panzió weboldalain és admin oldalon fellelhető információkat a Kincsem Lovaspark Kft. munkatársain kívül csak a web-programozást/webhostingot végző fent nevezett Szolgáltató láthatja. Más, harmadik személy nem férhet azokhoz hozzá.
A Felhasználók jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a Szabályzat 8.) pontjában megadott elérhetőségeken.
Felhasználó kérelmére a Kincsem Lovaspark Kft. (Adatkezelő), legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve a webhosting szerződés szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott Felhasználó adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az Felhasználó kéri (a kötelező adatkezelés kivételével); az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez a felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha a Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja a Felhasználó a döntés ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
5.) Az adatbiztonság kérdései:
Az adatok, melyeket a regisztrálók megadnak, nem nyilvánosak.
A Kincsem Lovaspark Kft. minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében továbbá az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.
A Kincsem Lovaspark Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.
A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból a Kincsem Lovaspark Kft. számítógépes rendszere automatikusan programozott havi egy biztonsági mentést végez, a személyes adatokat kezelő hálózaton folyamatosan gondoskodik a vírusvédelemről. A Kincsem Lovaspark Kft. hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval biztosítja.
6.) Az adatok törlése, megsemmisítése:
A felhasználók adatait automatikusan – amennyiben nem történt azóta újabb belépés vagy felhasználás az oldalra a megadott regisztrációs adatokkal – töröljük 5 év múltán. Ez időn belül a felhasználó kérésére töröljük az adatokat.
A Kincsem Lovaspark Kft. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Törléskor az adatok inaktívvá válnak, majd bekerülnek „inaktívan” egy mentett, archivált tárhelyre, és ezzel együtt az aktív adattárból törlődnek.
7.) A Kincsem Lovaspark Kft tájékoztatója a kamerarendszerről
A Kincsem Lovaspark területén elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működik. Az elektronikus megfigyelőrendszer részét képező kamerák kerültek elhelyezésre a portán, a belső parkolókban, az aszfaltos utak mentén, istállóknál, fedett lovardában kívül és belül, étteremben, recepción, recepció előtti folyosón, raktárak mellett, borozó körül.
A személyes adatok kezelője: a Kincsem Lovaspark Kft. (Tápiószentmárton 2711. Söregi út ). Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a Kincsem Lovaspark területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Kincsem Lovaspark területére való belépéssel, továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMt.) 30. §-a. A kezelt adatok köre: a Kincsem Lovaspark Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai. Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában négy munkanap. Az adatok rögzítése a Kincsem Lovaspark Kft. saját számítógépes rendszerén történik, négy nap múlva automatikusan törlődik.
8.) Adatvédelmi jogorvoslati lehetőségek:
Bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kérjük keressen fel minket az alábbi elérhetőségeken:
 Kincsem Lovaspark Kft., e-mail: kincsemlovaspark@gmail.hu

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatását és segítségét: cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www: http://www.naih.hu

  • Facebook
bottom of page